Adatkezelési tájékoztató

 Tisztelt Munkavállaló!

A Webon Consulting Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a munkavállalói részére (a továbbiakban: „Érintett”) az alábbi adatkezelési tájékoztatót adja az Európai Parlament és a Tanács (EU) által 2016. április 27-én hozott 2016/679-es a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban csak „rendelet”) szóló rendeletének 13. és 14. cikke szerint.

 1. Adatkezelő adatai

I.1. Az adatkezelő és képviselőjének neve, elérhetőségei:

Webon Consulting Kft.

Székhely: 7300 Komló, Gorkij utca 11. tetőtér 23.

Adószám: 23059469202

Email: info@soforallasok.net

Telefon: +36 (30) 567-8990

Képviselő: Kupás Tamás Levente

 

A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama

Az adatkezelő jogosult kezelni az Ön munkaviszonnyal és a munkavégzéssel összefüggő személyes adatait. A személyes adatok kezelése a táblázatban szereplő célok érdekében, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR) meghatározott alábbi jogalapok szerint történik.

A munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja általánosságban a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10§ (1), (2) és (3) bekezdése:

 1. § (1) A munkáltató a munkavállalótól olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat közlését követelheti, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) vagy e törvényből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges.

(2) A munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet e törvény Harmadik Részében meghatározott jogának gyakorlása vagy kötelességének teljesítése céljából nyilatkozat megtételét vagy adat közlését követelheti.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján okirat bemutatása követelhető.

A munkavállalók személyes adatai kezelésének
célja jogalapja
Munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzése céljából

szerződés teljesítése, amelyben a munkavállaló az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], valamint

az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]

Munkaszerződés megkötése céljából

szerződés teljesítése, amelyben a munkavállaló az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], valamint

az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]

Bérkifizetéshez, bérszámfejtéshez kapcsolódó adatkezelés az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]
Családi kedvezmény igénybevétele céljából az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]
Személyi kedvezmény igénybevétele céljából az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]
Gyermek után járó pótszabadság igénybevétele céljából az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]
Tűz és munkavédelmi oktatáson való részvétel igazolása szerződés teljesítése, amelyben a munkavállaló az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], valamint
az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]
Üzemi baleseti jegyzőkönyv felvétele céljából, biztosítási eseménnyel összefüggő ügyintézés az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]
Kamerarendszer használata vagyonvédelmi célból az adatkezelő jogos érdeke (vagyonvédelem, biztonság) [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]
Szemészeti vizsgálatról szóló igazolás eredménye szerződés teljesítése, amelyben a munkavállaló az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], valamint
az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]
Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhes) állományba vételről az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]
Nyilatkozat gyermek ápolása címén igényelt táppénz megállapításához az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]
Szerződött partnerekkel kapcsolattartás szerződés teljesítése, amelyben a munkavállaló az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], Mt. 10§ (1) bekezdés
Munkaviszony fennállása alatt képzésen való részvétel céljából szerződés teljesítése, amelyben a munkavállaló az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], Mt. 10§ (1) bekezdés
Munkahelyen belüli kapcsolattartás céljából szerződés teljesítése, amelyben a munkavállaló az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], Mt. 10§ (1) bekezdés
Munkaviszony megszűnését követően társadalombiztosítási, egészségbiztosítási és adózási célból, valamint a munkavállalóra vonatkozó munkaviszony fennállását igazoló dokumentumokat a nyugdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatás céljából megőrzi az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]
Munkavállaló alkoholos befolyásoltsága az adatkezelő jogos érdeke (belesetmegelőzés) [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]
Munkaruha biztosítása céljából szerződés teljesítése, amelyben a munkavállaló az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]
Védőeszköz biztosítása céljából az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]
Elsősegély oktatás céljából az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]
Tűzvédelmi szakvizsga megszerzése céljából az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]

 

Az adatkezelő által a munkavállalók tekintetében kezelt személyes adatok körét az adatkezelési nyilvántartás tartalmazza, amelynek tartalmáról a munkavállaló a munkáltatójától kérhet felvilágosítást.

A munkavállalók személyes adatait az adatkezelő addig és annak függvényében kezeli, amíg annak célja és jogalapja fennáll. A maradandó értékű iratok (pl. munkaügyi iratok) nem kerülnek törlésre, selejtezésre. Azokat az adatokat, amelyek kezelését adó- vagy társadalombiztosítási szabályok írják elő, a tárgyévet követő 5 teljes évet követően kerülnek törlésre (feltéve, hogy azok nem esnek a nyugdíjhoz kapcsolódó adatok körébe).

Ha valamely személyes adat kezelésének jogalapja a munkáltatót terhelő jogi kötelezettség teljesítése, ez esetben a munkavállaló köteles az adott személyes adatot megadni. Ennek hiányában a munkáltató nem tudja a rá háruló jogi kötelezettséget teljesíteni és ez a munkaviszony megszüntetését eredményezheti.

Ha valamely személyes adat kezelésének jogalapja szerződés, ez esetben a munkavállaló köteles az adott személyes adatot megadni. Például, a munkaszerződés megkötésének feltétele a munkavállaló munkaszerződésben megjelölt személyes adatainak megadása. Ennek hiányában a munkaszerződést nem lehet megkötni, a munkaviszony nem jön létre.

A munkáltató egészség- és életvédelmi okokból, valamint baleset megelőzés érdekében elsődlegesen szemrevételezéssel vizsgálja a munkavállaló munkára képes állapotát. Amennyiben kétségei merülnek fel a munkára képes állapottal kapcsolatban, felhívhatja a munkavállalót véralkohol szintet mérő szonda fújására. Amennyiben a szonda alkohol fogyasztását mutatja ki, a munkáltató vagy a részéről eljáró személy erről jegyzőkönyvet vesz fel. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke;

A munkavállalók részére biztosított mobiltelefon, laptop és személyi számítógép, valamint az e-mail postafiók munkavégzés céljára használható. Amennyiben a munkavállaló a mobiltelefonon, laptopon, illetve személyi számítógépen saját személyes adatait tárolja, a személyes adatainak az eszközön való elhelyezésével tudomásul veszi, hogy azokhoz az adatkezelő hozzáférhet. A munkavállaló az e-mail postafiókról saját személyes adatait magáncélból nem küldheti el, más személy által magáncélból megküldött bármely személyes adatot pedig köteles haladéktalanul törölni az e-mail postafiókból. E rendelkezések megsértése esetén adatkezelőnek a munkavállaló minősül, az adatkezelő vonatkozásában megállapított kötelezettségek, valamint az ezzel kapcsolatos felelősség őt terhelik.

A munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése érdekében az adatkezelő minden munkavállaló tekintetében jogosult betekinteni az alábbi technikai eszközök által rögzített személyes adatokba:

 • az adatkezelő által a munkavállaló részére biztosított mobiltelefon, laptop, személyi számítógép.

Az ellenőrzésre minden esetben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11/A. § (1)-(5) bekezdésekkel összhangban kerül sor:

11/A. § (1) A munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető. Ennek keretében a munkáltató technikai eszközt is alkalmazhat, erről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatja.

(2) A munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközt, rendszert (a továbbiakban: számítástechnikai eszköz) – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja.

(3) A munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai eszközön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be.

(4) A (3) bekezdés szerinti ellenőrzési jogosultság szempontjából munkaviszonnyal összefüggő adatnak minősül a (2) bekezdésben meghatározott korlátozás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat.

(5) A (3) bekezdést alkalmazni kell, ha a felek megállapodása alapján a munkavállaló a munkaviszony teljesítése érdekében saját számítástechnikai eszközt használ.

Ellenőrzésre bűncselekmény, szabálysértés elkövetésének vagy munkaviszonyból származó kötelezettség megszegésének gyanúja esetében kerülhet sor.

Az ellenőrzés tényéről, elvégzésének körülményeiről, az ezzel összefüggő adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatni kell.

Az ellenőrzést a fokozatosság elvének betartásával kell végezni. Az ellenőrzésnél – ha erre mód van – biztosítani kell a munkavállaló jelenlétét.

III. A személyes adatok továbbítása és adatfeldolgozó igénybevétele

A munkavállalók személyes adatainak továbbítása a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, elektronikusan dokumentált és visszakövethető módon történik.

Szerződéses partnerekkel és ügyfelekkel történő kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóknak a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatait az adatkezelő jogosult megküldeni a partner részére.

Az Adatkezelő a 33/1998. (VI.24) NM rendelet követelményének eleget téve a munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégeztetése céljából a munkavállalóit a …………………………………-hoz küldi, aki a személyes adatok kezelése szempontjából közös adatkezelőnek minősül.

Az Adatkezelő a munkavállalói részére védőeszközt biztosít a 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet alapján, mely során védőeszköz rendelkezésre bocsátása céljából az ……….. Kft. részére adja meg a munkavállalók ………… adatát, aki a személyes adatok kezelése szempontjából adatfeldolgozónak minősül.

Az Adatkezelő a bérszámfejtést saját maga végzi, adatfeldolgozót nem bíz meg. A bérszámfejtő programot a ……………………. fejleszti.

Az Adatkezelő az 5/1993. (XII.26.) Mü rendelet 2. számú mellékletében előírt kötelezettségének eleget téve, a munkavédelmi megfelelőség biztosítása érdekében …………………. szolgáltatásait veszi igénybe, mely szolgáltató a személyes adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül.

Az Adatkezelő a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben előírt kötelezettségének eleget téve, a munkahelyi elsősegély oktatás érdekében az …………………. szolgáltatásait veszi igénybe, mely szolgáltató a személyes adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül.

Az Adatkezelő a 45/2011. (XII.7.) BM rendeletben előírt kötelezettségének eleget téve, a Tűzvédelmi szakvizsga kötelezettség teljesítése céljából az ……………. szolgáltatásait veszi igénybe, mely szolgáltató a személyes adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül.

Az Adatkezelő az informatikai rendszerének folyamatos fejlesztéséhez és karbantartásához az IT Wise Kft. szolgáltatót veszi igénybe, honlapját a ……………….. fejleszti, mely szolgáltatók a személyes adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősülnek.

A személyes adatok védelmét biztosító garanciák

A munkáltató a technikai feltételek és az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a munkavállalók jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott és hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Ennek megfelelően a munkáltató a következő technikai és szervezési intézkedéseket hajtja végre:

 1. az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz csak a munkáltató férhet hozzá;
 2. külső és belső tűzfalak, vírusvédelmi szoftverek alkalmazása;
 3. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritásának, rendelkezésre állásának és ellenálló képességének garantálása;
 4. a munkaviszonnyal, munkavégzéssel összefüggő személyes adatokat tartalmazó papíralapú iratok zárt szekrényben történő tárolása.

Az adatkezeléssel érintettek jogai

A munkavállaló jogosult személyes adatai kezelését illetően az adatkezelőtől

 • tájékoztatást kapni az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről;
 • a személyes adatok helyesbítését vagy – a GDPR szerint meghatározott esetekben – törlését kérni;
 • az adatkezelés korlátozását kérni;
 • tájékoztatást kapni azon címzettekről, akikkel helyesbítéssel, törléssel vagy az adatkezelés korlátozásával érintett személyes adatát közölték;
 • hozzáférni személyes adataihoz;
 • adathordozhatósághoz való jogával élni (a GDPR szerint meghatározott esetekben)
 • tiltakozni a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés ellen.

A munkavállaló a fenti jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton, a munkáltatónak címezve terjesztheti elő a tájékoztató I. pontjában szereplő elérhetőségek bármelyikén.

Az adatkezelő a kérelemről indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől számított egy hónapon belül dönt, és tájékoztatja a munkavállalót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.

Az intézkedés határideje szükség esetén, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára figyelemmel további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról okainak megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül azadatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt.

Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az adatkezelő díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.

 

V.1. Az érintett tájékoztatáshoz való joga

Az adatkezelő e tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikke által meghatározott minden információ a rendelkezésére álljon.

Abban az esetben, ha a rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő nem az érintettől szerezte meg, az adat megszerzését minden esetben az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő.

 

V.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. A hozzáférési jog gyakorlásával összefüggő tájékoztatást az adatkezelő írásban, postai vagy elektronikus úton adja meg.

 

V.3. A helyesbítéshez és törléshez való jog

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot.

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatot. Az adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

V.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet).

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén lehet tovább kezelni.

 

V.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett abban az esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben annak jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Ebben az esetben az adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha igazolja, hogy az adatkezelést elsőbbséget élvező jogos okok indokolják vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

V.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált formában történik.

 

Jogorvoslatok rendje

1. Panasz benyújtása az adatvédelmi tisztviselőhöz

Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon az adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Webon Consulting Kft.

Székhely: 7300 Komló, Gorkij utca 11. tetőtér 23.

Adószám: 23059469202

Email: info@soforallasok.net

Telefon: +36 (30) 567-8990

Képviselő: Kupás Tamás Levente

 

2. Bírósági eljárás indítása

Ha Önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.

További információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

 

3. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz 

Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság elérhetősége:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +3613911400

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www.naih.hu

 

Tájékoztatom arról, hogy ha a munkáltató a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően Ön ismételten tájékoztatást fog kapni az eltérő célról és minden egyéb, az adatkezeléssel kapcsolatos információról.

Tisztelt Munkáltató!

Jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, mint szolgáltatásaink igénybevevőjét a társaságnál folytatott, az Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelő adatkezelési gyakorlatról.

Adatkezelési alapelveink különösen:

 • Az érintettek személyes adatainak jogszerű, átlátható és tisztességes kezelése.
 • Az érintettek személyes adatainak jól körülhatárolható, meghatározott célból történő kezelése az adatkezelés céljával össze nem egyeztethető adatkezelés tilalma.
 • Az adatkezelés megfelelőségére, szükségességére történő korlátozódás
 • Az adatkezelés pontossága, naprakészsége, a pontatlan adatok azonnali hatályú törlése
 • A személyes adatok tárolása során a cél eléréséig tartó azonosíthatóság
 • Megfelelő technikai felkészültség az adatbiztonság megtartása végett

Az adatkezelés Rendelet szerinti jogalapjai különösen:

 • Előzetes tájékoztatáson, és az Érintett önkéntes és egyértelmű hozzájárulásán alapuló, kizárólag a szükséges mértékig és célhoz kötötten történő adatgyűjtés, adatkezelés, adattárolás, adatfelhasználás
 • jogszabályi előírásokon alapuló kötelező, de tájékoztatáshoz kötött adatkezelés
 • Társaságunk, vagy harmadik személy jogos érdekére visszavezethető adatkezelés

Társaságunk, mint Adatkezelő:

Webon Consulting Kft.

Székhely: 7300 Komló, Gorkij utca 11. tetőtér 23.

Adószám: 23059469202

Email: info@soforallasok.net

Telefon: +36 (30) 567-8990

Képviselő: Kupás Tamás Levente

 

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a cég és leendő, vagy meglévő ügyfelei közt
Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatot kérő személy kifejezett hozzájárulása
A Társaság által kezelt személyes adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonása, ajánlatot követő 5 év
Az adatok rendeltetése: Információcsere, szerződésteljesítése

  

Adatbiztonsági intézkedések

 • A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv., érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 • A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre vonatkozóan a munkavállalókat nyilatkoztatni A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
 • A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
 • A Társaság alkalmazottai a munkahelyi gépekhez csatlakoztathatják saját számítástechnikai eszközeiket, adattároló és rögzítő eszközeiket.
 • A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
 • A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 • A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

 

Tájékoztatás az érintett személy Rendelet szerinti jogairól

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 • Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
 • Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
 • Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.
 • Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.
 • A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

 

 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 • Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:
  1. az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
  2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
  3. a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
  4. jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
  5. a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
  6. adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
 • A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
  1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
  2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
  3. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
  4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
  6. az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 • Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
 • Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

 

 1. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 • Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell a 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról, és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
 • A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.
 • E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke

 

 1. Az érintett hozzáférési joga
 • Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést (Rendelet 15. cikk).
 • Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
 • Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
 • Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke

 

 1. A helyesbítéshez való jog
 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését
 • Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke

 

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
  1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  2. az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

 

7.Az adatkezelés korlátozásához való jog

 • Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni
 • A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke

 

 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 • Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 • E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog
 • A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
  1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
  2. az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását
 • Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkében foglalt, törléshez való jogra („az elfeledtetéshez való jogra”) vonatkozó előírásokat. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 • A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke

 

 1. A tiltakozáshoz való jog
 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
 • Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
 • Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 • A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21 cikke

 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 • Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 • Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
 • A további szabályokat a Rendelet 22. cikke

 

 1. Korlátozások
 • Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.
 • E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke

 

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 • Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
  1. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
  2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
  3. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 • Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 • A további szabályokat a Rendelet 34. cikke

 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 • Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletben foglaltakat. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
 • E szabályokat a Rendelet 77. cikke

 

 1. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 • Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
 • Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 • A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 • Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
 • E szabályokat a Rendelet 78. cikke

 

 1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 • A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
 • E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

A rendeletben foglaltak érvényesülését ellenőrző hatóság megnevezése:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

1530 Bp, Pf. 5.

Tel: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

ugyfelszolgalat@naih.hu

https://naih.hu/

A Webon Consulting Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a vállalkozás népszerűsítése érdekében online felületekre (a saját honlapjára, facebookra) feltölti a munkavállalóról (a továbbiakban: „érintett”) készült fényképet. Az érintettről készített képmás, mint személyes adat kezeléséről jelen tájékoztatást nyújtja az Európai Parlament és a Tanács (EU) által 2016. április 27-én hozott 2016/679-es a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban csak „rendelet”) szóló rendeletének 13. és 14. cikke szerint.

Adatkezelő és képviselőjének megnevezése és elérhetőségei:

Webon Consulting Kft.

Székhely: 7300 Komló, Gorkij utca 11. tetőtér 23.

Adószám: 23059469202

Email: info@soforallasok.net

Telefon: +36 (30) 567-8990

Képviselő: Kupás Tamás Levente

 

Adatfeldolgozó és képviselőjének megnevezése és elérhetőségei:

Webon Consulting Kft.

Székhely: 7300 Komló, Gorkij utca 11. tetőtér 23.

Adószám: 23059469202

Email: info@soforallasok.net

Telefon: +36 (30) 567-8990

Képviselő: Kupás Tamás Levente

Adatkezelés célja: az Adatkezelő népszerűsítése, tevékenységének bemutatása a munkavállalók munkavégzésének fényképes megörökítésén keresztül.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján.

Kezelt adatok köre: munkavállalóról készült képfelvétel.

Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig vagy a munkavállaló munkaviszonyának megszűnéséig.

Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 • joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Az érintettre nézve nem jár hátrányos következménnyel az adatszolgáltatás elmaradása.

 

Jogérvényesítési lehetőségek:

 • Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, problémával fordulhat az Adatkezelőhöz a fentebb megadott elérhetőségeken.
 • Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 • Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)is fordulhat.

A Webon Consulting Kft. (a továbbiakban csak „Adatkezelő”), a megfelelő munkavállaló kiválasztásához, a meghirdetett álláshelyre jelentkezőktől (a továbbiakban csak „érintett személy”) önéletrajzot kér. A megfelelő képességű és képzettségű munkavállaló kiválasztása, munkakörre való alkalmasságának felmérése érdekében szükséges az adatkezelés, melyről jelen tájékoztatást nyújtja az Európai Parlament és a Tanács (EU) által 2016. április 27-én hozott 2016/679-es a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban csak „rendelet”) szóló rendeletének 13. és 14. cikke szerint.

Adatkezelő és képviselőjének megnevezése és elérhetőségei:

Webon Consulting Kft.

Székhely: 7300 Komló, Gorkij utca 11. tetőtér 23.

Adószám: 23059469202

Email: info@soforallasok.net

Telefon: +36 (30) 567-8990

Képviselő: Kupás Tamás Levente

Adatkezelés célja: az Adatkezelőnél betöltendő állásra való jelentkezés, kiválasztási eljárásban való részvétel.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján.

Kezelt adatok köre: az álláspályázatban szereplő, az alkalmasság megítéléséhez szükséges személyes adatok (pl. keresztnév, vezetéknév, végzettség, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, születési dátum, telefonos elérhetőség, tanulmányok, gyakorlat, e-mail cím, további adatok az életrajzból, motivációs levél és betöltendő pozíció)

Adatkezelés időtartama: megfelelő személy kiválasztása az Adatkezelő által közzétett állásra.

Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 • joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Az érintett nem tud jelentkezni az Adatkezelő által közzétett állásajánlatra.

Jogérvényesítési lehetőségek:

 • Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, problémával fordulhat az Adatkezelőhöz a fentebb megadott elérhetőségeken.
 • Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 • Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)is fordulhat.